Charakteristika zkušebního systému

Charakteristika systému

Kvalifikační zkoušky

Formulář “Přihláška ke kvalifikační zkoušce” obsahuje kolonku, kde zaměstnavatel potvrzuje, že kandidát již k datu zkoušky splňuje alespoň 10 % praxe, která se později v celém rozsahu požaduje pro vydání certifikátu (viz EN ISO 9712/2012 odst. 6.3.2, tab. 3). Kandidát toto písemné potvrzení podepsané zaměstnavatelem předloží nejpozději při registraci v den zkoušky, pokud nebylo zasláno již předem. Existenci testu zrakové způsobilosti (tzn. lékařské potvrzení) potvrzuje zaměstnavatel jen na přihlášce ke zkoušce svým podpisem a kandidát ho nemusí předkládat (to platí i v případě žádosti o certifikát).

Změna v hodnocení kvalifikační zkoušky:

Zkouška obsahuje písemné testy a praktickou část s určitým počtem zkušebních vzorků, kdy každý vzorek je považován za jednotlivou část zkoušky. Kandidát úspěšně složí zkoušku, když v každé části dosáhne min. 70 %.

Každý vzorek obsahuje několik vad, které jsou explicitně určeny (nominovány) jako PN (povinně nalezitelné, tj. kandidát je musí najít). Pokud byť na jednom ze vzorků kandidát nenajde jen jednu vadu PN, nesplní 70 % pro tento vzorek a tudíž nesloží celou zkoušku! Praktický díl se opakuje jako celek. Každý díl zkoušky se může opakovat dvakrát.

Zkouška se považuje za úspěšně složenou, když:

1.část

všeobecný

písemný test

2.část

specifický

písemný test

3. část praktická zkouška
1. vzorek +
návodka
2. vzorek 3. vzorek
≥ 70% ≥ 70% ≥ 70%   ≥ 70% ≥ 70% ≥ 70%

Opakovat lze každý test zvlášť a praktickou zkoušku jako celek.

V případě splnění všech podmínek vystavuje QC Plzeň dokument označený jako „Zpráva o zkoušce“. Ta obsahuje nutné údaje o zkoušce tak, jak to norma EN ISO 9712 vyžaduje. Neobsahuje ale ty údaje, které z legislativního hlediska náleží certifikátu. Zpráva o zkoušce nereprezentuje potvrzenou kvalifikaci, tj. nenahrazuje certifikát.

školení

viz. EN ISO 9712/2012 odst. 6.2, tab. 2

Pro metody UT1 a RT1 je vyžadováno delší povinné školení. Pro stupeň 3 je předepsáno povinné školení.

Pozorně si přečtěte možnosti povolené redukce v počtu hodin školení pro jednotlivé metody. Úlevy vychází jen z dosaženého vzdělání a závisí na tom, jestli kandidát na stupni 3 má/nemá certifikát ve stupni 2.

 

certifikace

Na základě úspěšně složené kvalifikační zkoušky v QC Plzeň, je možné získat certifikát od APC i SECTOR Cert

Informace pro zájemce o certifikát od SECTOR Cert:
V sekci „ke stažení“ najdete formulář žádosti, který je třeba řádně vyplněný a s originálem razítka a podpisu zaslat na naši adresu.