KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY

STUPEŇ 1 A 2

(pro metody RT, UT, PT, MT a VT)

Kvalifikační zkoušky se provádí v sídle QC Plzeň. Ve výjimečných případech lze dohodnout i provedení zkoušek přímo u zákazníka. Zkoušky stupeň 1 a 2 jsou plně v administraci a kompetenci QC Plzeň.

Pro kvalifikační zkoušky se používají české verze příslušných katalogů otázek SECTOR Cert, které podléhají schválení Programové komise APC. Pro praktické části zkoušek se používají zkušební vzorky schválené oběma certifikačními orgány (tj. APC a SECTOR Cert). Zkušební otázky a zkušební vzorky pokrývají obvykle požadované výrobkové a průmyslové sektory (Pc, Pf, Pw, Pwp, Pt a ls, lpv, lm).

(Poznámka): Metody LT a ET ve stupni 1+2 jsou od r. 2003 v administraci APC)

Dále nabízíme omezenou kvalifikaci:

  • VT Pw = přímá metoda pro vizuální kontrolu svarů

Skladba zkoušky

Stupeň 1 + 2 (podrobné informace viz norma EN ISO 9712):

Písemná část všeobecná fyzikální základy metody (30 – 40 otázek podle metody)
Písemná část specifická

praktické aplikace metody (20 – 30 otázek dle sektoru)

otázky jsou zaměřeny na:

  • specifikace + základní normy v příslušném sektoru (pro stupeň 1)
  • výběr z různých specifických norem používaných v příslušném sektoru (pro stupeň 2)
    (pomocné materiály, tj. specifikace a normy, leží na stole)
Praktická specifická provádí se na zkušebních vzorcích pro příslušný sektor (počet závisí na typu zkoušky, obvykle 2 – 3 ks, ale např. u RT 2 až 24 snímků) pro st. 2 se navíc zhotovuje písemný postup (návodka či instrukce)

 

Kandidát st. 1 a 2 má možnost volby sektoru (viz. tabulka Sektory)

→ buď si zvolit samostatný jednotlivý monosektor = výrobkový sektor, tj. jen jeden z následujících:

(Pw) nebo (Pc) nebo (Pf) nebo (Pt) nebo (Pwp)

→ nebo průmyslový sektor

Is = (Pw + Pc + Pf + Pt + Pwp) nebo
Ipv = (Pw + Pt + Pwp) nebo
Im = (Pc + Pf + Pt + Pwp)

Průmyslový sektor Is poskytuje kvalifikaci pro všechny výrobkové sektory, je to tzv. standardní zkouška, tj. nejvíce používaná sestava.

Přínos zkoušky

Uchazeč jež úspěšně složí zkoušku může zažádat o certifikát u APC nebo SECTOR Cert.

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.

Místo konání

  • Plzeň
  • Praha
  • Ostrava
  • Brno
  • po domluvě je možné zkoušky skládat v sídle Vaší společnosti